EDAFOLOGIA


Els sòls de Sardenya presenten gènesis, característiques i propietats diferents, en funció del tipus de substrat, de la morfologia, de la cobertura vegetal i del ús del sòl.


Quasi el 28% de la superfície total de l'illa presenta una associació constituïda per roques aflorants i leptosols, eutrics, districs i lítics, difosa arreu del territori i sobre tot sobre roques dures, metamòrfiques, intrusives, efusives, dolomítiques i calcàries, amb morfologia molt irregular i amb poca cobertura arbòria i arbustiva. Aixo ha influit que en aquestes àrees l'activitat predominant hagi estat la devesa extensiva, sobre tot d'ovelles i cabres.


Només el 18% del territori sard està cobert pers sols susceptibles de rec, que es troben sobre planes interiors i en els litorals sobre dipòsits al·luvials del Pleistocè i l'Holocè, el que permet una agricultura agrícola predominantment intensiva mixta.